Regulamin świadczenia usług sklepu CeremonyDesignAtelier§1

Ceremony Design Polska Atelier, działa pod adresem www.Ceremony Design Polska, którego właścicielem jest Momo NTRS Polska z siedzibą w Krakowie przy ul. Snycerskiej 34/168, 30-817 Kraków, wpisaną do KRS pod numerem 0000346129, NIP 6751426004, REGON 121115420

Regulamin określa zasady zawierana transakcji w Ceremony Design Atelier.§2 Rodzaj i zakres świadczonych usług

 1. Ceremony Design Polska jest sklepem ineternetowym, za pośrednictwem którego użytkownicy mogą zamawiać i nabywać artykuły dekoracyjne.

 2. Informacje o towarach i usługach Ceremony Design Atelier zamieszcza na stronie www.CeremonyDesignPolska.pl§3 Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem Ceremony Design Atelier

 1. Ceremony Design Atelier umożliwia zamawianie towarów za pośrednictwem sieci Internet.

 2. Zamówienia od Klientów są przyjmowane przez stronę internetową Ceremony Design Polska 7 dni w tygodniu i 24 godziny na dobę.

 3. Do dokonania zamówienia niezbędna jest prawidłowo skonfigurowana przeglądarka Internet Explorer, Mozilla Forefox, Google Chrome bądź inna zaktualizowana i odpowiednio skonfigurowana przeglądarka.

 4. Dokonywanie zakupów za pośrednictwem Ceremony Design Polska wymaga akceptacji plików cookie przez przeglądarkę użytkownika.

 5.  Do dokonywania zamówień w Ceremony Design Atelier niezbędne jest posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej.§4 Zawarcie umowy


 1. Przesłanie do Ceremony Design Atelier zamówienia, oznacza zawarcie umowy sprzedaży towarów lub usług z Ceremony Design Atelier.

 2. W celu złożenia zamówienia należy wybrać towar, wybrać sposób dostawy oraz podać adres dostawy i adres na jaki ma byc wystawiona faktura  oraz wybrać sposób płatności.

 3. Przesłanie przez Ceremony Design Atelier potwierdzenia przyjęcia zamówienia na adres podany przez Klienta stanowi oświadczenie przyjęcia oferty, o której mowa powyżej.

 4. W przypadku niedostępności towarów objętych zamówieniem, u dostawców Ceremony Design Atelier lub z innych przyczyn i braku możliwości realizacji zamówienia Klienta, powiadomienie zostanie wysłane na adres e-mail wskazany przez Klienta niezwłocznie, najpóźniej w terminie 20 (dwudziestu) dni licząc od daty zawarcia umowy.

 5. Realizacja zamówień przeznaczonych do sprzedaży promocyjnej następuje według kolejności wpływania potwierdzonych zamówień, aż do wyczerpania się zapasów objętych tą formą sprzedaży w Ceremony Design Atelier lub u jego dostawców.§5 Zmiany w zamówieniach

 1. Klient może dokonywać zmian w zamówieniu lub je anulować do dnia przekazania zamówienia do dostawcy Ceremony Design Atelier, wyłącznie drogą mailową.

 2. Zmiana  lub anulacja zostanie przyjęta po mailowym potwierdzeniu jej otrzymania przez Ceremony Design Atelier.

 3. Modyfikacje dotyczące: adresu do faktury, adresu dostawy oraz zawierające polecenia zwrotu należności będą przyjmowane tylko poprzez kontakt mailowy ze wskazanego przez Klienta adresu email.§6 Ceny towarów

 1. Ceny wszystkich towarów zamieszczone na stronie internetowej Ceremony Design Atelier podawane są w złotych polskich, zawierają podatek VAT,  nie zawierają informacji dotyczących kosztów dostawy.

 2. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta zamówienia. 

 3. Ceremony Design Atelier zastrzega sobie prawo do przeprowadzania akcji promocyjnych i wyprzedaży zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie osobnymi regulaminami. Uprawnienie powyższe nie ma wpływu na ceny towarów w zamówieniach złożonych przed datą wejścia w życie zmiany, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży.§7 Czas realizacji zamówienia

 1. Przy każdym towarze podany jest przewidywany czas realizacji zamówienia.

 2. Jeżeli zamówienie dotyczy towaru przygotowywanego na indywidualne zlecenie, czas realizacji będzie ustalany dla tego zamówienia przy pomocy adresu email podanego przez Klienta.

 3. Zamówienie na towary o różnym czasie realizacji jest realizowane w chwili skompletowania całego zamówienia a termin wysyłki określany jest na podstawie towaru o najdłuższym czasie realizacji.

 4. Na terytorium Polski zamówienie może być dostarczone, według wyboru Klienta za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej.

 5. Do krajów Unii Europejskiej zamówienie może być dostarczone tylko przez Pocztę Polską lub firmę kurierską.

 6. Ze względu na rodzaj towarów, Ceremony Design Atelier zastrzega sobie możliwość wyłączenia niektórych form dostawy.

 7. Sprawdzenie stanu przesyłki i określenie charakteru naruszenia lub zniszczenia opakowania dokonane w obecności kuriera lub pracownika poczty, w tym sporządzenie protokołu szkody, ułatwi Ceremony Design Atelier rozpatrzenie reklamacji.§8 Formy płatności

 1. Ceremony Design Atelier  przyjmuje płatności wyłacznie przez przelew bankowy.

 2. Realizacja zamówienia rozpoczyna się po otrzymaniu przez Ceremony Design Atelier potwierdzenia wpłynięcia wpłaty na konto Ceremony Design Atelier.

 3. Zamówienia z dostawą poza terytorium Polski mogą być opłacone wyłącznie przez przelew bankowy. Realizacja zamówienia rozpoczyna się po otrzymaniu przez Ceremony Design Atelier potwierdzenia poprawnego wykonania operacji od operatora płatności.§9 Reklamacje

 1. W przypadku, gdy okaże się, że dostarczony towar jest niezgodny z zamówieniem, Zamawiającemu przysługuje prawo do wymiany towaru na zamówiony bądź nowy w Ceremony Design Atelier. Uprawnienie to przysługuje w ciągu 2 (dwóch) lat od daty doręczenia towaru, pod warunkiem zawiadomienia Ceremony Design Atelier o niezgodności w ciągu 2 (dwóch) miesięcy od jej wykrycia.

 2. W takim przypadku Klient powinien odesłać towar przesyłką pocztową ekonomiczną na adres Ceremony Design Atelier: Ceremony Design Polska, ul. Snycerska 34/168, 30-817 Kraków. Do odsyłanego towaru należy dołączyć dowód zakupu z opisem reklamacji. Odesłanie zamówionego towaru następuje na rachunek Ceremony Design Polska, który pokrywa związane z tym koszty.

 3. Reklamacje rozpatrywane są w terminie 14 dni.

 4. W przypadku uwzględnienia reklamacji, Zamawiającemu wysyłany jest nowy egzemplarz w miejce niezgodnego z zamówieniem.

 5. W przypadku, gdy reklamacja nie zostanie uwzględniona, Ceremony Design Polska  zareklamowany towar odsyła na własny koszt.

 6. W sytuacji braku zamówionego a niewadliwego towaru, Ceremony Design Polska informuje o tym Zamawiającego mailem a uiszczona należność jest zwracana na jego rachunek bankowy w terminie 14 (czternastu) dni.§10 Prawo odstąpienia od umowy

 1. Klient może odstąpić od umowy bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki.

 2. Klient powinien złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy na piśmie oraz dokonać zwrotu towaru do Ceremony Design Atelier na adres Ceremony Design Polska, ul. Snycerska 34/168, 30-817 Kraków.

 3. Zwracane towary muszą być kompletne, oraz zwrócone w stanie niezmienionym chyba, że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu, tj. Klient powinien postępować z towarem mając na uwadze, konieczność jego ewentualnego, późniejszego zwrotu.

 4. Ceremony Design Atelier dokonuje zwrotu wpłaty w ciągu 14 (czternastu) dni roboczych.

 5. Ceremony Design Atelier nie ponosi odpowiedzialności za niedokonanie zwrotu należności lub opóźnienie terminu zwrotu, jeżeli Klient, nie wskaże numeru konta bankowego, na które ma nastąpić wpłata, nie przekaże Ceremony Design Atelier wszystkich danych koniecznych do dokonania wpłaty lub z powodu przekazania przez Klienta błędnych danych osobowych (imię, nazwisko, adres) lub błędnego numeru konta.

 6. W sytuacji braku zamówionego a niewadliwego towaru, Ceremony Design Polska informuje o tym Zamawiającego mailem a uiszczona należność jest zwracana na jego rachunek bankowy w terminie 14 (czternastu) dni.§11 Dane osobowe

 1. Składając zamówienie w Ceremony Design Atelier, Klient wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie Ceremony Design Polska  oraz na ich przetwarzanie dla celów realizacji umowy.

 2. Klient ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych.§12 Postanowienia końcowe

 1. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 01.12. 2014 roku.

 2. Ceremony Design Atelier zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie wskazanym przez Ceremony Design Atelier, nie krótszym niż 7 dni od daty udostępnienia ich na stronie www.Ceremony Design Polska.pl Zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmian do niniejszego Regulaminu są realizowane na podstawie zapisów obowiązujących w dniu złożenia zamówienia.

 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a w szczególności Kodeksu Cywilnego, Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 141 z 2002 r., poz.1176, z późn. zm.) oraz przepisy Ustawy o ochronie niektórych praw Konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. nr 22 z 2000r. ,poz.271 z późn. zm.).